Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
Právne ustanovenia

In Vision, s.r.o. sprístupňuje na tejto web stránke informácie podľa nižšie uvedených podmienok. Otvorením tejto web stránky zároveň vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Táto web stránka môže obsahovať ďalšie vyhlásenia o vlastníctve, ktorých podmienky musia byť dodržiavané. In Vision, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a služby uvedené na tejto web stránke podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie na tejto web stránke môžu obsahovať typografické chyby.  InVision, s.r.o. nechce od Vás dostávať dôverné, alebo súkromné informácie cez našu web stránku.  In Vision, s.r.o. si vyhradzuje právo uplatňovať akékoľvek nápravné prostriedky v rámci zákona v prípade, že dôjde k porušeniu podmienok, stanovených v tomto vyhlásení. Informácie môžu byť zmenené, alebo aktualizované bez upozornenia.

Autorské práva

Informácie uvedené na tejto web stránke sú chránené autorským právom. Žiadna časť tejto web stránky sa nesmie žiadnym spôsobom, alebo v žiadnej forme rozširovať, alebo reprodukovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti In Vision, s.r.o., s výnimkou, ak je to výslovne dovolené. InVision, s.r.o. si vyhradzuje všetky práva.

Využívanie informácií uvedených na Webstránke

Ak nie je na tejto web stránke uvedené inak, môžete si prehliadnuť, vytlačiť, dokumenty uvedené na tejto web stránke podľa podmienok, ako je uvedené nižšie:

  • dokument sa môže používať výlučne pre informačné účely;
  • každá kópia dokumentu, alebo jeho časti, musí obsahovať celé autorské právo a poznámky k právnym podmienkam v rovnakej forme a spôsobom, ako sú vedené v origináli;
  • dokument nesmie byť žiadnym spôsobom modifikovaný;
  • In Vision, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť také povolenie.

Zložky tejto stránky sú chránené obchodnými a inými zákonmi a nesmú sa čiastočne ani v celosti napodobňovať alebo reprodukovať.

Záruky a zrieknutie sa práv

VŠETKY INFORMÁCIE NA TEJTO WEB STRÁNKE SA POSKYTUJÚ „AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY, ALEBO AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADOV, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE, ALE AJ BEZ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, ALEBO PREDPOKLADOV OHĽADOM DOBRÉHO STAVU, VHODNOSTI PRE NEJAKÝ KONKRÉTNY ÚČEL, ALEBO NEPOŠKODENIU.
IN VISION, S.R.O. NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ALEBO NEÚPLNOSŤ INFORMÁCIÍ, ALEBO INÝCH DOKUMENTOV, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ NA TEJTO WEB STRÁNKE, ALEBO KTORÉ SÚ S TOUTO WEB STRÁNKOU PREPOJENÉ.
IN VISION, S.R.O. DÁVA K DISPOZÍCII PRÍPADNÝM ZÁUJEMCOM VŠETKY INFORMÁCIE NA TEJTO WEB STRÁNKE (napr. formou citácie, alebo odkazu), NERUČÍ VŠAK ZA AUTENTICITU POUŽITÝCH INFORMÁCIÍ V MATERIÁLOCH MIMO TEJTO WEB STRÁNKY.
IN VISION, S.R.O. NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA ÚMYSELNÚ MANIPULÁCIU S FAKTAMI UVEDENÝMI NA TEJTO WEB STRÁNKE, ANI ZA UJMY A POŠKODENIA, KU KTORÝM BY MOHLO PRÍSŤ PRI POUŽITÍ A APLIKÁCII TÝCHTO ZMANIPULOVANÝCH MATERIÁLOV.
TÁTO WEB STRÁNKA MÔŽE OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ, ALEBO INÉ NEPRESNOSTI, HOCI INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE SA PRIEBEŽNE AKTUALIZUJÚ. IN VISION, S.R.O. SA VŠAK NEZAVÄZUJE K PRAVIDELNEJ AKTUALIZÁCII MATERIÁLOV UVEDENÝCH NA TEJTO WEB STRÁNKE.

Splnenie zákonných požiadaviek

Týmto vyjadruje súhlas, že všetky okolnosti týkajúce sa nášho prístupu na túto web stránku, alebo jej užívania sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tí, ktorí navštívia túto stránku, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za to, aby splnili všetky príslušné zákonné ustanovenia.