Na čo si dávať pozor pri výbere ERP

Invision, poradenstvo a konzultácie

Realizácia výberového konania, Príprava výberového konania

Odčlenenie služieb IT, Konzultačné a poradenské služby

ERP, CRM, Služby, Cenník

Podnikový systém

Služby pre rôzne odvetvia

Príprava projektov a dokumentácie

 

Príprava výberového konania

V etape prípravy výberového konania je potrebné vykonať niekoľko zásadných rozhodnutí a zrealizovať nižšie uvedené kroky.
Viac info >>

Realizácia výberového konania

Samotný výberový proces je z pohľadu požiadaviek mimoriadne náročný na čas, ako aj zdroje spoločnosti.
Viac info >>

Riadenie projektu

Každá implementácia komplexného informačného systému (ERP), prípadne iného podnikového riešenia je realizovaná formou projektu
Viac info >>

Konzultačné a poradenské služby

Poskytujeme komplexné poradenské a konzultačné služby pri výbere, nasadzovaní prevádzke a následnej podpore informačného systému.
Viac info >>

ERP

Anketa

Splnil Váš dodávateľ Vaše očakávania v zmysle dohodnutého rozsahu, ceny a harmonogramu implementácie ?
áno
25%
skôr áno
19%
skôr nie
49%
nesplnil nič zo sľúbeného
7%
Celkový počet hlasov: 151
Služby

Audit podnikového informačného systému

 

V súčasnosti predstavujú investície do podnikových informačných systémov nemalú položku. Vynára sa preto otázka, či prevádzkovaný informačný systém pokrýva všetky potrebné procesy, či je v súlade s platnými legislatívnymi normami, či sú dáta zabezpečené proti poškodeniu, respektíve proti nechcenému úniku. Je systém patrične zálohovaný, aby mohola byť obnovená jeho činnosť v krátkom čase v prípade nečakaného výpadku?

Nemenej podstatným faktorom ovplyvňujúcim činnosť podnikového informačného systému je aj infraštruktúra, na ktorej je systém prevádzkovaný. Nedostatočne dimenzované hardvérové prostriedky spomalujú a často krát aj výrazne obmedzujú prácu užívateľov a fungovanie celého systému. V mnohých prípadoch pritom stačí malý zásah (napr. rozširenie pamäti, diskového priestoru a pod.) a fungovanie sa výrazne zrýchli, skvalitní.

 

Poznáte odpovede na otázky, či Váš informačný systém poskytuje užívateľom všetky funkcionality, ktoré podporujú ich pracovnú činnosť?

 

Poznáte všetky slabé miesta informačného systému, viete aké škody Vám môžu spôsobiť tieto slabe miesta, prípadne sysémové chyby?

 

Odpoveď na predchádzajúce otázky Vám prinesie audit podnikového informačného systému. Je to efektívny nástroj na celkové zmapovanie súčasného stavu informačného systému a jeho infraštruktúty s detailným špecifikovaným prípadných systémových chýb, slabých miest vášho systému, nedostatkov hardvérovej infraštruktúry, nedostatkov v bezpečnostnej politike a zabezpečenia dát. Každé zo spomenutých rizík predstavuje možné finančné straty pre vaše podnikanie. 

 

 

Cieľom auditu je poskytnúť zákazníkovi  presné, pravdivé a kvalifikované informácie, návrhy a odporučenia, prípadne konkrétne riešenia. Ich realizáciou je možné efektívne využívanie  podnikového informačného systému pri súčasnom plnení každodenných aktivít vašej spoločnosti.


Audit podnikového informačného systému Vám nastaví zrkadlo, kde sa nachádza váš informačný systém, v akej kondícií pracuje, ako je zabezpečený a ako pokrýva Vaše potreby. Na základe auditu viete plánovať Vaše ďalšie kroky a investície pri rozvoji systému. Viete sa ľahšie rozhodnúť, či budete dolaďovať súčasné riešenie, alebo je efektívnejšie zaobstarať si nové riešenie, ktoré by plne pokrývalo Vaše súčasné potreby, rovnako ako aj predpokladané potreby smerom do budúcnosti.

 

 

 


Technický audit

Ulohou technického auditu je dôkladne zmapovať reálny stav jednotlivých hardvérových prvkov a ich vplyv na fungovanie informačného systému. Zaoberá sa tiež otázkou správneho nakonfigurovania jednotlivých prvkov a optimálnosťou ich zaťaženia. Odhalí tiež prvky, ktoré sú opotrebované, prípadne kapacitne nepostačujúce. Zhodnotí kapacitnú rezervu celého systému z pohľadu budúceho vývoja podnikového systému


Systémový audit

Je komplexný pohľad na celý informačný systém so svojím prostredím. Zahŕňa technický audit, mapuje operačné prostredie jednotlivých prvkov IS, rieši tiež bezpečnosť systému. Cieľom je dosiahnutie optimálnej harmónie fungovania celého podnikového systému.


Informačný audit


Úlohou je zmapovanie toku informácií súvisiacich s informačným systémom. Informácie prúdia do systému, vnútri systému, a vystupujú z neho. Audit rieši ich tok, konzistentnosť, zálohovanie a bezpečnosť, odhaľuje duplicitné zadávanie dát, zaoberá sa správnou interpretáciou dát.

 

Vo všeobecnej rovine je možné prostredníctvom auditu získať :

 

identifikovať slabé miesta informačného systému

návrhmi a odporučeniami eliminovať slabé miesta a zvýšiť tak celkový výkon 

zdokumentovať a sprehľadniť technické vybavenie a aplikačné prostredie informačného systému 

optimalizovať jednotlivé časti, prípadne oblasti informačného systému s dôrazom na ciele spoločnosti

zdokumentovať podozrivé aktivity

zefektívniť prácu s informačným systémom prostredníctvom podporných aplikácií 

vyhodnotiť stupeň zabezpečenia interných informácií 

 

 

 

Služby